[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  
วิสัยทัศน์และพันธ์กิจ  
 

สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม

     มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจำนวน 7,185 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา ในการสร้างสิ่งก่อสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การวิจัย การใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ นำมาซึ่งการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วม ความพอเพียง ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย


วิสัยทัศน์

     มุ่งพัฒนาและปลุกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับท้องถิ่น

พันธกิจ

       1. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

       2. การปลูกฝัง เผยแพร่จิตสำนึกในการดูแลรักษาป่าไม้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

       3. ร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆ ตามศักยภาพของหน่วยงาน

       4. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

       1. เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของวิทยาเขตเพื่อการศึกษา

       2. เพื่อจัดสร้างและปรับปรุง  บำรุงรักษาวัสดุ  ครุภัณฑ์  อาคาร  สถานที่ และโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์แม่ริม

       3. เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงานและกิจกรรมของศูนย์แม่ริม

       4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย กับชุมชนในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์ของพื้นที่ร่วมกัน
       5. เพื่อพัฒนาสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)