[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเครื่องเสวย หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
โดย : wutthichai
เข้าชม : 348
จันทร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องเครื่องเสวย หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ โดยวิธีตกลงราคา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้
            1. กำหนดให้ดูสถานที่วันที่  23  มิถุนายน  2559  เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
            2. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 24  มิถุนายน  2559  เวลา 9.30-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม   อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
            3. กำหนดเปิดซอง วันที่  24  มิถุนายน  2559  เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
            4. กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน  กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน
            5. การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม
            6. ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐาน ดังนี้                  
                 6.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                       (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 6.2  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 6.3 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสำเนาสัญญาของการค้าร่วม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาที่ระบุไว้ใน (6.1)
                 6.4 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
            7. การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบเพื่อแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
            8. การทำสัญญาจ้าง กำหนดหลักประกันสัญญา จำนวน 5% ของจำนวนเงินที่อนุมัติและรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

เอกสารประกอบการเสนอราคา สามารถรับได้ที่ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ศูนย์แม่ริม)
            1. ใบเสนอราคา                                จำนวน  1 แผ่น
            2. ใบกรอกปริมาณราคาค่าก่อสร้าง      จำนวน  5 แผ่น
            3. แบบรูปรายการ                              จำนวน  5  แผ่น
            4. สูตรปรับราคา                               จำนวน  1  แผ่น
            5. แบบร่างสัญญา                             จำนวน  8  แผ่น
            6. แบบหนังสือค้ำประกัน                    จำนวน  1  แผ่น

สามารถติดต่อรับแบบเสนอราคาได้ที่ 
สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
อาคารอเนกประสงค์ทางด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยบริการ
180 หมู่ 7 ถ.โชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ต.ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทร:053-885550 โทรสาร: 053-885551

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมการแข่งขันเปตอง มหกรรมกีฬา \"ราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ\" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 10/ต.ค./2561
      เชิญร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 23/เม.ย./2561
      พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ 3/ต.ค./2560
      การจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ 20/ก.ย./2560
      การจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 10 รายการ รวมค่าขนส่งพร้อมปลูก 20/ก.ย./2560