[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : (ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง) ขอเชิญเสนอราคางานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์
โดย : wutthichai
เข้าชม : 220
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอเชิญเสนอราคางานปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยวิธีตกลงราคา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้
     ๑. กำหนดให้ดูสถานที่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ๒. กำหนดยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
     ๓. กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน กำหนดส่งมอบงานภายใน ๔๕ วัน
การพิจารณาผลจะพิจารณาราคารวม ผู้เสนอราคาต้องแนบหลักฐาน ดังนี้ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
     (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
     ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการค้าร่วม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตาที่ระบุไว้ใน (๕.๑) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยและต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
    ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคา ให้ชัดเจน
    จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่ต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบเพื่อแก้ไข หากมีการ ขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง
     ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง การทำสัญญาจ้าง กำหนดหลักประกันสัญญา จำนวน ๕ % ของจำนวนเงิน ที่อนุมัติและรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 


เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ (สามารถขอรับได้ที่สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่)
๑. ใบเสนอราคา จำนวน ๑ แผ่น 
๒. ใบกรอกปริมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๕ แผ่น 
๓. แบบรูปรายการ จำนวน ๓ แผ่น 
๔. สูตรปรับราคา จำนวน ๑ แผ่น 
๕. แบบร่างสัญญา จำนวน ๘ แผ่น 
๖. แบบหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๑ แผ่น 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      เชิญร่วมพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 23/เม.ย./2561
      พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดเชียงใหม่ 3/ต.ค./2560
      การจัดซื้อหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยพื้นที่ 20/ก.ย./2560
      การจัดซื้อต้นไม้ จำนวน 10 รายการ รวมค่าขนส่งพร้อมปลูก 20/ก.ย./2560
      การจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 20/ก.ย./2560

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ wutthichai_ari@cmru.ac.th เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป