[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
เรื่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ
โดย : wutthichai
เข้าชม : 460
พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 06.39 น. ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (อดีตอธิการบดี มร.ชม.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการบำนาญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 95 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจาก พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และรับบิณฑบาต ณ ลานกิจกรรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ จากนั้นได้มีพิธีสักการะและบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน พิธีสืบชะตาหลวง พิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวรและรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 สำหรับในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นและผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ดังนี้ รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านบริหาร ได้แก่ อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และนางกนกวรรณ พวงลังกา หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รางวัลบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่นด้านสายสนับสนุน ได้แก่ นายอนุพงศ์ บัวเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และนางสาวสรัญญา สิทธิชัย นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นสายวิชาการ ได้แก่ ผศ.อภิญญา มนูญศิลป์ คณะครุศาสตร์ อาจารย์ , ดร.นิตยา สงวนงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , รศ.ดร.วิไลพร ลักษมีวาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผศ.จิราวรรณ บุญมี คณะวิทยาการจัดการ , ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน , อาจารย์จิตติคุณ นิยมศิริ วิทยาลัยนานาชาติ , นางสาวกรรณรัชต์ ไผ่เฟื้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นสายสนับสนุน ได้แก่ นายสมเด็จ ภิมายกุล คณะครุศาสตร์ , นางสาวณัฐชา วงศ์ษารภี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , นายพิชิต พรมเสนใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , นางสาวจารุณี อินต๊ะสอน คณะวิทยาการจัดการ , นายอนุชิต นัดดาศรี วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน , นางสาวภัทรพร สุวรรณพูล วิทยาลัยนานาชาติ , นางศิริพร ประณต บัณฑิตวิทยาลัย , นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี , นายโสภณ พรมจิตต์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางพัชรินทร์ เค็ดเวิร์ด สำนักทะเบียนและประมวลผล และรางวัลนักวิจัยดีเด่น ได้แก่ ผศ.พูลสุข บุณยเนตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผศ.ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการประยุกต์ใช้วัสดุนาโน จากนั้นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเคลื่อนขบวนจากลานกิจกรรม อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เพื่อประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์พระมหาเจดีย์ ณ ลานองค์พระมหาเจดีย์ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2467 เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ประจำมณฑลพายัพ จนมีสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นับเป็นปีที่ 94 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามพันธกิจในด้านต่างๆ สอดคล้องกับปรัชญาที่ว่า “การศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาท้องถิ่น” สืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงให้ความสนพระทัยต่อการศึกษาทุกระดับ

ภาพ: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ข่าว : นางสาวสุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ลิ้งค์ชมภาพกิจกรรม 1

ลิ้งค์ชมภาพกิจกรรม 2

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารทั่วไป5 อันดับล่าสุด

      นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ปลูกป่า เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 10/ส.ค./2561
      ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า 31/ก.ค./2561
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดงานวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 94 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 3/พ.ค./2561
      พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 24/เม.ย./2561
      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานอาหารพื้นเมือง จัดแข่งขันส้มตำ - ลาบพื้นเมือง 23/เม.ย./2561