[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
:: สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ::
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
คณะหน่วยงาน
หน่วยงานสำคัญ
e-Learning

แบบสำรวจ

   แบบสอบถามความต้องการใช้บริการพื้นที่ ท่าน/หน่วยงานของท่านมีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการพื้นที่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ในส่วนไหนบ้าง


  1. หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
  2. อาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. อาคารเอนกประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)
  4. ห้องประชุมของอาคารเอนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. ศึกษาพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้
  6. เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช/ป่าไม้  

  หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอซื้อขอจ้างซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา
โดย : wutthichai
เข้าชม : 273
จันทร์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ด้วยงานพัสดุสำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มีความประสงค์จะขอซื้อ/จ้าง  จ้างซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.เหตุผลและความจำเป็น
                         สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจ้างซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องจากพบว่ามีการเสื่อมสภาพของวัสดุพื้นผิว    ทำให้เกิดรอยบวมเกิดคราบตะไคร้น้ำ เห็นควรทำการรื้อวัสดุเดิมออกและทำการขัดตะไคร้น้ำพร้อมรอยสกปรกออกก่อนจะทาสีทับใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
 
2. รายละเอียดของพัสดุ/ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อจ้างครั้งหลังสุดในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
               1.งานขัดสีเก่าที่หลุดล่อนและซ่อมแซมปรับแต่งพื้นผิวเดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย  
               2.งานทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 ชั้น         
               3.งานทาสีจริง ชั้นที่ 1
               4.งานทาสีจริง ชั้นที่ 2                                            
            3. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
                เงินงบประมาณเงินแผ่นดิน  รหัส 10230605154 จำนวนเงิน 324,690 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
            4. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรืองานนั้นแล้วเสร็จ
                กำหนดเวลาการส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 
 
            5. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องการซื้อ หรือจ้าง
               ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจากมีวงเงินประมาณจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 500,000 บาท ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวพ) 0421/ว145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
            6. ข้อเสนออื่นๆ
              6.1 คณะกรรมการจัดจ้างด้วยวิธีตกลงราคา  คณะกรรมการเปิดซองตกลงราคาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง และผู้ชี้สถานที่ก่อสร้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตามรายละเอียดดังนี้
                   6.1.1  คณะกรรมการพิจารณาการจัดจ้างและเปิดซองด้วยวิธีตกลงราคา
                           1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว         ข้าราชการ      ประธาน
                                                                                                                กรรมการ                                                                 
                           2. นายเกษตร                             ทาอินต๊ะ        พนักงาน         กรรมการ
                                                                                             มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน       
                           3. นายบัณฑิต                             ช่างแย้ม         พนักงาน        กรรมการ
                                                                                             มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
                           4. นางสาวศิริพร                          ริพล             ลูกจ้างประจำ  กรรมการ          
                           5. นายวุฒิชัย                              อริวรรณา      พนักงาน         กรรมการ
                                                                                             มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
           
                 6.1.2   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
                          1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์  พริบไหว     ข้าราชการ     ประธานกรรมการ                                                  2. นายเกษตร                             ทาอินต๊ะ     พนักงาน       กรรมการ
                                                                                        มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน       
                          3. นายอภิชาติ                            มูลงาม       พนักงาน       กรรมการ
                                                                                        มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
                  6.1.3  ผู้ชี้สถานที่ก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน
                          1. นายบัณฑิต                           ช่างแย้ม      พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสุนน
            ทั้งนี้ให้คณะกรรมการตามรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ข้อ 71 หรือ 72 โดยเคร่งครัด เสร็จแล้วรายงานให้หน่วยงาน
 
 
            6.2 หลักประกันสัญญาให้จัดทำหลักประกันสัญญาจ้างโดยนำหลักประกันเป็นจำนวน 5% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ                        
            6.3 การค้ำประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี
            6.4 กำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน
                   
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  หากเห็นชอบขอได้โปรด
1.      อนุมัติให้ สำนักงานบริหารศูนย์แม่ริม ดำเนินการซ่อมแซมทาสีผนังภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงินเงิน 324,690 บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
2.     ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ  ที่แนบมาพร้อมนี้
3.     หากเห็นชอบโปรดมอบเจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการตามระเบียบต่อไป
 
 
 
                                                               (นางสาวกุหลาบ  โถนาค)
                                                                       เจ้าหน้าที่พัสดุ

5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

ข่าวประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มร.ชม. วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ฯ 15/ก.ค./2562
      องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 15/ก.ค./2562
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีไหว้ครู - บายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2562 15/ก.ค./2562
      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเปิดบ้านครุศาสตร์ 2562 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 16/พ.ค./2562
      ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดพิธีสระเกล้าดำหัวฯ – ทำบุญปีใหม่เมือง สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย 22/เม.ย./2562